Onze visie

IntrO

Open Vld #zuurstof, zo klinkt de naam van onze nieuwe beweging in Sint-Niklaas. Het scheikundig symbool voor zuurstof is O. De O is niet toevallig de meest open letter. Zuurstof is bovendien een van de meest fundamentele bouwstenen van het leven op deze planeet. Een straf element, dus, die O. En vandaar ook de keuze voor de naam. Open Vld #zuurstof wil Sint-Niklaas een verfrissend shot zuurstof toedienen. Op vele vlakken. Met telkens dit doel voor ogen: Sint-Niklaas revitaliseren, en alle inwoners na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wakker laten worden in een nieuwe, zuurstofrijkere stad. Dankzij nieuwe, frisse ideeën van een enthousiast team Sint-Niklazenaren, ervaren of nieuwbakken in de politiek. En vooral ook met een uitgestoken hand naar al wie mee zuurstof wil geven aan de stad. Want O nodigt uit om verbindingen te maken. Benieuwd naar onze zuurstofkuur?

Onze zuurstofkuur voor Sint-Niklaas

Als we zeggen dat Sint-Niklaas zuurstof nodig heeft, hebben we het over méér dan schone lucht alleen. Wij vinden dat het stadscentrum naar zuurstof snakt om terug aangenaam en aantrekkelijk te worden. Weggebruikers, zeker de zwakke, hebben ademruimte in het verkeer nodig. Handelaars en ondernemers hebben zuurstof nodig om creatief te kunnen zijn. Mensen die het minder breed hebben of kampen met gezondheidsproblemen, happen naar lucht. De communicatie tussen stad en inwoners heeft een zuurstofinjectie nodig. En ook de financiën van de stad en het veiligheidsbeleid vragen om een nieuwe, frisse wind. Laat die zuurstofflessen maar aanrukken!

Zuurstof voor het stadscentrum

Toch jammer dat de Sint-Niklase binnenstad een betonnen imago heeft, niet? Op de Grote Markt groeit amper een sprietje groen en ook de parking aan het station is een stenen woestenij, om maar iets te noemen. Nochtans is er intussen onder specialisten wereldwijd een brede consensus dat groen in de openbare ruimte van levensbelang is. Voor de aantrekkelijkheid van de stad én voor de leefkwaliteit van wie er woont of werkt. Dat tot op heden het stadscentrum het toneel is van een eindeloze processie logge lijnbussen, is onbegrijpelijk. De huidige visie op ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling is hopeloos passé. Tijd voor nieuwe inspiratie! Tijd voor wat meer O in de stadskern! Open Vld #zuurstof wil een gezinsvriendelijke ecologische stad, waar jonge gezinnen graag wonen en hun leven uitbouwen. Met een centrum dat gezellig is, en vlot en veilig bereikbaar voor iedereen, ook zwakke weggebruikers. Bussen horen voortaan thuis op toevoerwegen, waardoor er ruimte vrijkomt voor andere milieuvriendelijke en efficiënte vervoermiddelen. Als het aan Open Vld #zuurstof ligt, geven we het straatbeeld in Sint-Niklaas een grasgroene upgrade!

Zuurstof voor de stadseconomie

Jammer dat tot hiertoe zo weinig werk is gemaakt van het aantrekken van bedrijven die werk kunnen creëren. Nochtans ligt de jobratio in Sint-Niklaas laag. Té laag. Ook van de inzet van bestaande of nieuwe bedrijventerreinen is weinig in huis gekomen. Wat er nodig is? Zuurstof, veel zuurstof! Een fiscaal vriendelijker beleid voor ondernemers en handelaars zou al een goed begin zijn. Een vereenvoudiging van de administratie via open data eveneens. En nu we toch bezig zijn: wat betere citymarketing, graag, in samenspraak met de horeca, winkels en kmo's! Open Vld #zuurstof wil ook werk maken van nieuwe projecten om de binnenstad te dynamiseren. Innovatieve handelaars en ondernemers in de kijker zetten, bijvoorbeeld. En alle stadsfaciliteiten digitaal toegankelijk maken voor bevolking en bezoekers. Last but not least willen we ook een betere mobiliteit naar het centrum, tot bij de handelaars. Eén blauwe draad doorheen onze voorstellen: stadsbestuur, handelaars en ondernemers zijn partners en werken in overleg samen aan meer welvaart in Sint-Niklaas. Of hoe O verbindt.

Zuurstof voor de stadsdemocratie

Hoewel we momenteel een heuse schepen van participatie hebben in Sint-Niklaas, valt het bilan op dit vlak heel magertjes uit. Zo is er bij de realisatie van grote projecten nog steeds een pijnlijk gebrek aan participatie. Bevolking en middenveld worden te laat betrokken. Vandaar het opduiken van nieuwe burgerinitiatieven die deze democratische leemte dan maar zelf invullen. En terecht. De communicatie tussen stad en burger is dus aan een stevige zuurstofkuur toe! Open Vld #zuurstof wil Sint-Niklaas het zogenaamde 'tijdperk van extreme klantgerichtheid' binnenloodsen. De stad en haar bewoners zijn geen twee verschillende dingen. De stad is haar bewoners. Als we de stad willen laten evolueren, moeten we dat samen met alle bewoners doen. Bottom-up en niet vanuit een ivoren stadstoren. Die 'extreme klantgerichtheid' moet zich ook weerspiegelen in de dienstverlening. Die moet eigenlijk een verlengstuk zijn van de burger zelf. Makkelijk, betrouwbaar, betrokken en oplossingsgericht. Met de O van openheid.

Zuurstof voor welzijn en zorg

Kansarmoede is helaas ook in Sint-Niklaas anno 2018 nog een feit. Het armoedecijfer voor Oost-Vlaanderen bedroeg in 2016 12,11%. Sint-Niklaas scoort nog een stuk slechter, met 19,6%. Cijfers die steken. Als sociaalvoelende liberalen willen we alle Sint-Niklazenaren een optimale leefkwaliteit verzekeren. Wij geloven dat het tij gekeerd kan worden, met een batterij initiatieven die er samen op gericht zijn het collectieve welzijn in de stad te verbeteren: kansenpas, betere opsporing van verarming, sociale woonmogelijkheden, kinderopvang, ondersteuning bij de opvoeding, sport- en buurtontwikkeling, activering van werklozen, stimuleren van talent, en verdere uitbouw van thuiszorg en woonzorgcentra. De samenwerking van stad en OCMW moet beter, zodat beide elkaar versterken. Er moet ingezet worden op jobcreatie via het aantrekken van bedrijven. Er moet scherper gefocust worden op de tewerkstelling van laaggeschoolden. Kortom, kansarmoede is geen fataliteit. Door in te spelen op de mechanismen van kansarmoede, via een weldoordacht welzijns- en zorgbeleid, willen we straks onder het Oost-Vlaamse armoedegemiddelde zakken. En aan wie nu nog in kansarmoede zit, een tweede adem geven.

Zuurstof voor veiligheid

Bang zijn om je kinderen 's morgens vroeg met de fiets naar school te laten gaan, dat kan toch niet? Bang zijn om als vrouw of holebi 's avonds over straat te lopen, niet ok, toch? Bang zijn om je auto onbewaakt achter te laten op een parking of langs de weg, komaan! Neen, veiligheid is geen taboethema, het is een cruciaal, dicht-bij-ons-bed onderwerp dat niet onder de mat mag worden geveegd. Een gebrek aan veiligheid - of het nu over verkeersveiligheid gaat, over criminaliteit of over problemen van radicalisering - tast op een ingrijpende manier de leefkwaliteit in de stad aan. Voor Open Vld #zuurstof dus geen fait divers. Wij zijn dan ook voorstander van een intens overleg tussen bestuur, politie en veiligheidsdiensten. Alleen zo is een efficiënt veiligheidsbeleid mogelijk. Probleemgebieden op het vlak van zwerfvuil, gebrekkige straatverlichting, allerlei vormen van overlast, enz. worden in kaart gebracht, waarna een actieplan volgt. Onveilige verkeersinfrastructuur wordt aangepakt, met speciale aandacht voor zwakke weggebruikers. Wij pleiten voor een overkoepelend orgaan dat samen met alle mobiliteitsactoren (stad, openbaar vervoer, socio-culturele sector, bedrijven, enz.) een langetermijnplan uitwerkt en uitrolt. Bij ons dus geen old-school taboes, maar frisse ideeën voor een modern en doeltreffend veiligheidsbeleid.

Zuurstof voor de stadsfinanciën

Niets zo belangrijk voor een stad als een gezond financieel beleid met een duidelijke visie. Die visie houdt voor Open Vld #zuurstof een resolute keuze in voor duurzame ontwikkeling. Een elektrisch wagenpark, bijvoorbeeld. En de plaatsing van ondergrondse containers voor huishoudelijk afval, met het oog op de gescheiden verwerking ervan. Tweede prioriteit in onze visie: onze beleidskeuzes moeten zo voordelig mogelijk zijn voor de bevolking. Zo vinden we de afvalophaling in Sint-Niklaas nog steeds te duur. De oplossing kan misschien liggen in een samenwerking met de private sector. Zo doen in Nederland bepaalde supermarkten ook dienst als inzamelpunt voor PMD-afval. Derde kernpunt van onze visie betreft precies de samenwerking met de privésector voor de realisatie van projecten, evenementen en andere initiatieven. Zo'n teamwork vergroot de financiële armslag van de stad, en vormt een win-win voor iedereen: stad, bevolking en één of meer private partners. Maar ook gezamenlijke aankopen met andere gemeenten, bij grotere projecten, moeten kunnen. Het geld van Sint-Niklaas beheren vraagt rechtlijnigheid en discipline, het geld besteden vereist een geïnspireerde visie op de toekomst van de stad.