›› Home ›› Nieuws

Karel spreekt op de dorpsraad van Sinaai

5 september 2012

N.a.v. het memorandum van de dorpsraad Sinaai kreeg iedere politieke partij uit Sint-Niklaas op 4 september de kans om op een bijzondere dorpsraad de programmapunten en kandidaten voor Sinaai voor te stellen. Voor Open Vld Sint-Niklaas voerde Karel Noppe het woord. Lees hieronder verder en ontdek welke kandidaten en programmapunten Open Vld voor Sinaai in petto heeft. 

 

Goedenavond dames en heren,
Beste dorpsgenoten,

Namens Open Vld wil ik u vanavond onze kandidaten en programma voor Sinaai voorstellen. Graag start ik met mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Karel Noppe, ik ben 25 jaar oud, afkomstig uit Sinaai en op 14 oktober sta ik op de 3de plaats van de Open Vld lijst. Al tien jaar ben ik in Sinaai en Sint-Niklaas actief in het jeugdwerk, als animator maar ook als voorzitter van alle speelpleinwerkingen in Sint-Niklaas. Vanuit dit engagement groeide ook mijn interesse voor het beleid en een politiek engagement volgde dan ook snel. En ik ben niet alleen want vandaag heb ik het genoegen om u een sterke en grote ploeg Open Vld’ers uit Sinaai voor te stellen. Een ploeg die gesteund wordt door een ervaren en sterke dame, nl. onze lijsttrekker Ine Somers, die gemeenteraads- en federaal parlementslid is.

Een grote ploeg want Open Vld heeft maar liefst acht kandidaten uit Sinaai op haar lijst staan. Onze ploeg telt zowel ervaren rotten in het vak als nieuwe, jonge kandidaten. Ik stel ze graag allemaal aan u voor. Laat ons beginnen bij de ervaring. Yvan De Bruyne (63 jaar) is de lijstduwer voor Open Vld. De voorbije 12 jaar zetelde Yvan in de OCMW-raad. Het sociale beleid ligt hem dan ook nauw aan het hart en hij gaat resoluut voor een modern zorgbeleid binnen een financieel gezond OCMW. Op de tweede lijstduwersplaats vinden we opnieuw een Snoaneir die bulkt van de ervaring. Filip De Jonge was 12 jaar schepen (o.a. van middenstand en evenementen), en weet dus als geen ander hoe je een centrumstad moet besturen. Op plaats 35 vinden we Fons Van Hoydonck, Fons is reeds jaar en dag actief in de politiek, eerst bij de volksunie, later bij de PVV en Open Vld. Hij zet zich ook al jaren in in de raad voor toerisme. Van de ervaring naar het jonge enthousiasme. Op plaats 8 vinden we Alexander Lippeveld, Alexander is student politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent en is sinds jongs af aan al geïnteresseerd in politiek. Op plaats 10 vinden we Stijn Eggermont, een 33 jarige zelfstandige verpleger die dagdagelijks de baan op gaat om senioren zorg op maat aan te bieden. Op plaats 14 vinden we Eline De Bruyne, 19 jaar en inderdaad dochter van Yvan. Maar Eline is vooral ook een geëngageerde jonge vrouw die in het dagelijkse leven de lerarenopleiding lager onderwijs volgt. Tot slot kan u op plaats 16 Tiny Maes terugvinden. Tiny is werkzaam als public sector consultant bij Deloitte en weet dus maar al te goed hoe een overheid werkt. Kortom Open Vld kan in Sinaai uitpakken met een gevarieerde maar vooral sterke lijst kandidaten. En allemaal staan ze voor u en Sinaai klaar.

Van de kandidaten naar ons programma. Vooraleer ik dieper in ga op enkele belangrijke punten van onze partij voor Sinaai wil ik toch graag nog even iets kwijt over het te voeren fiscaal beleid. Ik zou immers geen liberaal zijn, moest ik u vanavond niets over dit thema meegeven. Sint-Niklaas telt één van de hoogste gemeentebelastingen in Vlaanderen. Maar liefst 8,5% opcentiemen int het stadsbestuur jaarlijks op uw inkomen. Open Vld is dan ook duidelijk: de belastingen mogen in Sint-Niklaas niet meer stijgen! Integendeel, Open Vld engageert zich alles in het werk te stellen om de werking van het stadsbestuur efficiënter en minder duur te maken. Zo moeten we ons afvragen of alle taken die het stadsbestuur vandaag de dag opneemt wel door haar uitgevoerd moeten worden. Ook door meer samenwerking met andere publieke organisaties zoals bv. de politie en het OCMW kan de stad besparen. Dit is alvast de weg die Open Vld Sint-Niklaas wil inslaan. Tot slot dient er ook dringend één duidelijk belastingsreglement te komen én wil Open Vld komaf maken met enkele zeer onaangename pestbelastingen. Zo betaalt u, geloof het of niet, belastingen op uw terras indien dit over de stoep hangt! Te gek voor woorden en totaal achterhaald.

Van de belastingen naar Sinaai dan, graag stel ik u vanavond de tien belangrijkste punten uit ons programma voor:

 1. Voor Open Vld is Sinaai de meest levendige deelgemeente en moet ze dat ook blijven. Dat Sinaai leeft kan niemand ontkennen, denk maar aan de vele evenementen en wijkkermissen die jaarlijks georganiseerd worden of aan de vele verenigingen die actief zijn in ons dorp. Dat dit alles voor een unieke sfeer en een enorm dorpsgevoel zorgt is een meerwaarde die wij willen koesteren. Open Vld pleit er dan ook voor dat al deze evenementen en verenigingen over voldoende ondersteuning, zowel op financieel als logistiek vlak, kunnen blijven beschikken.
   
 2. Open Vld hecht ook zeer veel belang aan participatie en inspraak. Onder de huidige meerderheid was hier te weinig ruimte voor. Open Vld engageert zich er voor om de dorpsraad intensief te betrekken bij het beleid. Zo moet zij tijdig inspraak krijgen en steeds ongeremd haar advies kunnen blijven geven. Maar daar stopt het niet voor ons, Open Vld wil jaarlijks met alle inwoners uit Sinaai op stap gaan door het dorp om te luisteren naar de noden en wensen. In samenwerking met de dorpsraad of buurtcomités willen we ook concrete verbeterprojecten opstarten.
   
 3. Bij een levendige gemeente hoort ook een levendige middenstand. Op dat vlak maakt Open Vld zich echter wel zorgen. De laatste jaren verdwenen immers heel wat kleine zelfstandige zaken uit ons dorp. Er is daarom nood aan een plan op maat voor de Sinaaise ondernemers. Ondersteuning vanuit het centrummanagement, die zich ook moet toeleggen op het promoten van de middenstand in de deelgemeenten, is tevens een must. Open Vld pleit ook voor een behoud van de zaterdagse boerenmarkt.
   
 4. Sinaai is de meest groene deelgemeente en telt maar liefst 4 natuurgebieden. Open Vld wil dat deze gebieden behouden en gevrijwaard worden en waar mogelijk zelfs uitgebreid. Daarnaast pleiten we ook voor meer groen in het centrum door het promoten van geveltuintjes, het opknappen van de begraafplaats aan de kerk en het behoud van het park aan het station. We pleiten tot slot ook voor een gezonde balans tussen het voorzien van extra groen en het behoud van voldoende landbouwgronden.
   
 5. De aanwezigheid van al dit groen en de vele activiteiten die Sinaai telt, biedt volgens Open Vld een potentieel voor meer toerisme in onze deelgemeente. Bijzondere aandacht voor hoeve en ecotoerisme is noodzakelijk, deze troef wordt momenteel nog te weinig uitgespeeld. Ook zachte recreatie in de natuurgebieden en op en rond de Moervaart staan op onze agenda. Dit alles uiteraard met het nodige respect voor de natuur en de omwonenden.
   
 6. Op vlak van mobiliteit gaat Open Vld voor een en-en-verhaal dat inzet op alle vormen van transport. Ook wij staan volop achter de keuze voor het openbaar vervoer en verplaatsingen met de fiets of te voet. In sommige gevallen hebben mensen echter geen enkel alternatief dan de wagen en ook hier moet rekening met gehouden worden. Voor fietsers en voetgangers vragen we meer oversteekplaatsen op en rond de Dries, een goed onderhoud van de fietspaden en het terug openstellen van afgesloten trage wegen. Op vlak van openbaar vervoer willen we het avond- en weekendaanbod van de bussen uitgebreid zien én pleiten we voor een vergroting en heraanleg van de parking aan het station. Ook een bajonetligging van de perrons dient onderzocht te worden op zijn haalbaarheid.
   
 7. Wat de fiets- en weginfrastructuur betreft kan het op vele plaatsen in Sinaai veel beter. Open Vld wil in de volgende legislatuur werken met een prioriteitenlijst. Op basis van objectieve criteria zoals o.a. de staat van een weg/fietspad en de gebruiksintensiteit ervan willen we bepalen welke wegen en fietspaden eerst heraangelegd moeten worden. Deze lijst moet uiteraard jaarlijks geactualiseerd worden. Daarnaast willen we ook een noodbudget voorzien voor dringende herstellingen.

  Tot slot, dames en heren, wil Open Vld een definitieve invulling geven aan de hele Ter Beke site. Deze site moet de locatie worden voor sport-, zorg - en jeugdvoorzieningen.  
   
 8. Op vlak van sport wil Open Vld (1) zoveel mogelijk mensen aan het sporten zetten (initiatieven zoals het RTS die dit stimuleren moeten dan ook ondersteund worden), (2) de sporthal renoveren en aanpassen aan de behoeften en noden van de clubs en individuele sporters, (3) de gronden van de sportvelden moeten gevrijwaard blijven en (4) voor de judoclub moet er een nieuwe stek voorzien worden op Ter Beke
   
 9. Voor de jeugd is de realisatie van het nieuwe gemeenschapscentrum Troelant en het nieuwe speelbos een absolute prioriteit. Daarnaast moeten ook de KLJ en de speelpleinwerking een vaste stek krijgen op Ter Beke. Het nieuwe gemeenschapscentrum moet ook opengesteld worden voor andere verenigingen en cultuurbeleving. Zo pleit Open Vld voor een aanbod van het cultureel centrum in de deelgemeenten.
   
 10. Wat het zorgbeleid ten slotte betreft, is het niet langer voorzien van een woonzorgcentrum in Sinaai een fout gebleken. De toenemende vergrijzing rechtvaardigt immers het behoud van een woonzorgcentrum in Sinaai. Bovendien wil Open Vld ouderen hun oude dag laten doorbrengen in hun vertrouwde dorpsomgeving. Daarnaast pleiten we ook voor het voorzien van assistentiewoningen in Sinaai en mag er eindelijk eens werk gemaakt worden van de 12 jaar oude maar nog steeds niet gerealiseerde belofte van het voorzien van een lokaal dienstencentrum in de deelgemeenten.

Dames en heren, tot daar deze korte voorstelling van de kandidaten en het programma van Open Vld. Bij verdere vragen of suggesties kan u steeds bij één van onze kandidaten terecht. Wij zijn alvast klaar voor 14 oktober, klaar om het onderste uit de kan te halen voor Sinaai en haar inwoners.

Karel Noppe