›› Home ›› Nieuws

StadsfinanciŽn gezond maar ook stad staat voor uitdagingen!

24 juni 2022

Juni is de maand waarin het meerjarenplan en budget van de stad wordt bijgestuurd. Ook dit jaar is dat niet anders, alleen zijn de uitdagingen waarvoor de stad stond en staat een pak groter. De laatste gevolgen van de coronapandemie, oorlog aan onze achterdeur, stijgende inflatie en stijgende (energie)prijzen. De stad stuurt dan ook zijn budget bij. Doelstelling daarbij is om de belangrijke projecten die onze stad moderniseren en concrete noden opvangen te realiseren. Lees hieronder mijn volledige tussenkomst op de gemeenteraad; 

Dankuwel mevrouw de voorzitter en goedenavond collega’s.

De voorbije weken en ook deze avond stonden we uitgebreid stil bij de jaarrekening en de wijziging van het meerjarenplan. In snel veranderende tijden, zoals we die nu beleven, is deze oefening niet enkel des te interessanter maar ook uitdagend. Deze budgetwijziging is nog niet vastgesteld of aan de horizon kondigen zich al nieuwe uitdagingen aan.

Niet enkel de financiële situatie is onderhevig aan verandering, ook onze samenleving in zijn geheel moet steeds sneller bijsturen en zich aanpassen aan crisissen en uitdagingen zoals corona, een oorlog aan onze achterdeur, fel stijgende inflatie en stijgende energieprijzen. Daar bovenop komt dan nog dat deze crisissen elkaar in sneltempo opvolgen en deels overlappen. Geen evidente tijden om een stad te besturen en ook je lokale doelstellingen te realiseren. Voor onze fractie is het belangrijk dat we als lokaal bestuur daadkrachtig op deze veranderingen reageren maar ook standvastig zijn.  

Bij de start van deze bestuursperiode hebben we met deze meerderheid een ambitieus meerjarenplan opgesteld dat de broodnodige veranderingen in onze stad in gang zet. De uitdagingen waarvoor onze stad staat, zijn niet weg, integendeel er zijn er eerder bijgekomen. Het zo volledig mogelijk uitvoeren van het meerjarenplan, om de stad van morgen te realiseren, blijft dan ook voor onze fractie een prioriteit.

En we zijn daar overigens niet alleen in. De Belfius studie toont aan dat alle lokale overheden geconfronteerd worden met stijgende kosten maar daaruit blijkt ook dat dit geen rem zet op de investeringen van lokale besturen. Wel wordt verwacht dat projecten meer gespreid zullen worden. “Besparingen die hard nodig zijn om Vlaanderen te moderniseren moeten vermeden worden. Investeringen uitstellen zou nefaste gevolgen hebben en de broze relance in gevaar brengen.” Het zijn niet mijn woorden maar ik sta er wel voor 200% achter, het zijn collega’s de woorden van een (nationale) partijvoorzitter en stadsgenoot.

Een groot deel van de lokale uitgaven wordt rechtstreeks beïnvloed door de inflatie, denk maar aan de aanpassing van de wedden (1,4 miljoen per indexering), de stijgende energieprijzen, de stijgende bouwkosten en kosten voor grondstoffen, enz. Daar tegenover staat dat de inkomsten van de lokale overheid niet mee stijgen, pas binnen 1 tot 2 jaar zal de stad extra fiscale ontvangsten hebben uit de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting. Maar die zullen de stijgende kosten allerminst compenseren. En vooral, het Gemeentefonds stijgt niet mee met de inflatie, de jaarlijkse groeivoet ligt vast op 3,5%, wat in dergelijke inflatoire tijden eigenlijk een reëel verlies betekent. De VVSG vroeg de Vlaamse regering dan ook om het Fonds voortaan met 3.5% te laten groeien en minstens gelijk te laten lopen met de inflatie. Ik hoop dat we vanuit alle fracties in deze raad die oproep op alle niveaus ondersteunen.

Tijdens de besprekingen in de commissies werd er ook opnieuw verwezen naar prestigeprojecten wanneer het ging om het meerjarenplan. We hebben dit in het verleden al meer meermaals tegengesproken en ik wil dit hier opnieuw expliciet doen.

Al jaren klinkt de vraag zeer luid om onze markt te vergroenen, plaats te maken voor ontmoeting, een kwalitatieve impuls te geven aan ons stadshart wat ook meteen ons visitekaartje is. Dit doen we, en tegelijk maken we de markt klaar en klimaatbestendig voor de komende decennia door water op te vangen en bufferen, schaduwplekken te voorzien. We zorgen ook voor een oplossing voor de structurele vochtproblemen uit het verleden, ondanks het hoge kostplaatje maar het is noodzakelijk.

Al jaren klinkt de vraag naar meer zwembadwater voor clubs, scholen en individuele zwemmers, doen we. De vraag naar een recreatief aanbod om te zwemmen, realiseren we. En tegelijk voorzien we ook een pak nieuwe outdoor sportterreinen, een trage doorsteek voor wandelaars en fietsers, we laten de Molenbeek herleven, voorzien bos en groen in een dicht bewoonde woonwijk.

En dan is er ook nog cocon, we geven een leegstaande industriële site een nieuw leven, het wordt een hub voor sociale en circulaire economie waar de stad, samen met lokale ondernemers en bedrijven, volop circulair ondernemen wil stimuleren en waar er plek is om te experimenteren. Hiermee trekken we volop de kaart van de toekomst.

En dan zijn er nog de vele rioprojecten, aanpassingen aan de verkeerscirculatie, kleine en grote heraanleggen van straten, fietspaden, voetpaden. De veiligheid van onze inwoners waarin we investeren. En ga zo maar door. Dat noem ik geen prestigeprojecten, dat zijn projecten en werven die onze stad nodig heeft en haar voorbereiden op de toekomst.

Er is ook dikwijls het verwijt dat we met deze ploeg enkel bezig zijn met bakstenen en niet met de mensen. Niets is minder waar. Eind vorig jaar hebben we nog maar pas de aanvullende personenbelasting met 1% verlaagd, voor een modaal gezin scheelt dat 160 euro per jaar. Deze verlaging werd in niet crisis tijden voorzien in de MJP en werd ondanks de woelige financiële tijden toch doorgevoerd. We blijven inzetten op de individuele hulpverlening, preventieve maatregelen en sensibilisering op vlak energie. Deze meerderheid heeft werk gemaakt van betaalbare en bereikbare psychologische ondersteuning en ga zo maar door. En ook onze senioren staan niet in de kou. In tegenstelling tot wat hier beweerd wordt, laten we het Zorgpunt niet in de steek. Deze maand is meermaals bevestigd dat zij op de blijvende steun kunnen rekenen van de stad en dat de bijdrage vanuit de stad opnieuw geïndexeerd worden indien dit nodig is.

Collega’s, het is duidelijk dat deze 5de aanpassing van de MJP niet het eindstation is. Met de wijzigingen die we deze avond vaststellen vangen we al een deel van de financiële schok op, een aantal projecten worden on hold gezet, maar er zal meer moeten gebeuren. Dit is ook geen geheim en werd tijdens de toelichting in de algemene commissie ook bevestigd vanuit het college. Naar de BO 2023 zullen er nog knopen doorgehakt moeten worden om de nodige ruimte te creëren om de krijtlijnen van het MJP verder uit te voeren. Er zal beslist moeten worden welke projecten en initiatieven zeker nog gerealiseerd worden deze bestuursperiode. Geen eenvoudige opdracht maar onze fractie zal aan die oefening op een open en constructieve manier meewerken.

Kort samengevat: Ja het zijn uitdagende tijden, de stad volgt de financiële toestand van zeer nabij op en stuurt bij en zal dat ook in de komende maanden nog doen. Neen, de doelstellingen die we desondanks willen realiseren zijn geen prestigeprojecten maar wel broodnodige investeringen in onze stad én we hebben ook oog voor de inwoners van onze stad.

Tot slot, mevrouw de voorzitter, wil ik het MT en alle stadsmedewerkers bedanken voor de tijd en arbeid die gekropen zijn in het opmaken van de jaarrekening en deze 5de aanpassing van het MJP en voor de duidelijke en grondige toelichting die we hierbij steeds krijgen. Ik dank u.