›› Home ›› Nieuws

2 jaar team burenbemiddeling

12 maart 2021

In maart 2019 werd in Sint-Niklaas het team burenbemiddeling opgericht. Burenbemiddeling is een gratis dienstverlening van de stad waarbij vrijwilligers kleine ergernissen en conflicten tussen buren proberen uit te klaren om te voorkomen dat de situatie escaleert en uitmondt in een burenruzie. Na 2 jaar werking vroeg gemeenteraadslid Karel Noppe naar een eerste evaluatie. Daaruit blijkt dat vorig jaar ongeveer de helft van de opgestarte cases positief afgerond werd en dat men in de toekomst ook wil inzetten op buurtbemiddelingen.

Blaffende honden, luide muziek, overhangende takken, joelende kinderen, hinderlijk geparkeerde wagens. Al die kleine feiten kunnen leiden tot ergernissen onder buren en jammer genoeg zelfs escaleren tot een echte burenruzie. Met burenbemiddeling wil men deze kleine irritaties, problemen of conflicten tussen buren uitklaren en een echte burenruzie, of klachten bij politie of vredegerecht vermijden. Het aanbod is er dus voor buren die onder elkaar niet tot een oplossing kunnen komen.

Aantal vrijwilligers

Begin 2020 waren een 4-tal vrijwilligers actief bij de dienst burenbemiddeling. Er werd vorig jaar een werving gedaan waardoor de dienst op dit moment 10 vrijwilligers telt. Alle vrijwilligers volgen een opleiding burenbemiddeling en de coördinator van de dienst verzorgt de intervisies.

Aantal en aard van de meldingen

ln 2020 ontving de dienst burenbemiddeling 47 aanmeldingen voor een bemiddeling, Hiervan werden 16 dossiers opgestart en 31 dossiers werden niet weerhouden. Hiervoor zijn verschillende redenen: de aanmelder wou niet meer in gesprek gaan met zijn buur, er was reeds een gasdossier opgestart, het ging niet om een burenruzie, betrokkenen wonen niet in Sint-Niklaas of de ruzie was opgelost voor de bemiddeling kon starten. In vergelijking met 2019 heeft de stad 5 aanmeldingen minder ontvangen, en dat ondanks corona en een lockdown waarbij mensen veel vaker thuis waren en van thuis werkten.

De binnengekomen klachten gaan voornamelijk over geluidsoverlast, erfscheiding, pesterijen/bedreigingen, afval en geurhinder.

Resultaten 2020

Van de 16 opgestarte dossiers in 2020 werden er 7 volledig positief afgerond (buren zijn in gesprek gegaan met elkaar) en zijn er 9 onopgelost gebleven. De onopgeloste zaken hadden te maken met het feit dat de tweede buur niet in gesprek wou gaan hetzij met ons hetzij met zijn buur. De stad heeft in die gevallen de aanmelder geadviseerd naar de te ondernemen stappen: zelf het gesprek proberen aan te gaan, eventueel inschakeling van de wijkagent of het vredegerecht.

Impact van corona op de werking

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de werking van de burenbemiddelaars drastisch is veranderd. Even langsgaan bij de buren voor een gesprek binnen of buiten zat er niet meer in. Men kon kiezen uit drie alternatieven: een online gesprek, een wandelgesprek of een corona proof gesprek in het Welzijnshuis.

De hele werking heeft tijdens de eerste lockdown even volledig on hold gestaan waardoor enkele dossiers in wacht stonden. De dienst hield het contact met de aanmelders wel warm.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat men op zoek is gegaan naar nieuwe manieren van bemiddelen, die mogelijks ook in de toekomst gebruikt worden.

Vooruitblik

In 2021 wil de stad een wervende campagne opzetten vanuit het programma 'iedereen mee' om de dienst en hun aanbod nog beter bekend te maken. Daarnaast overweegt men om in de toekomst ook in te zetten op buurtbemiddelingen in plaats van enkel burenbemiddelingen. Deze vragen komen nu binnen bij de politie en de stad maar men kan er voorlopig nog geen antwoord op bieden.