›› Home ›› Nieuws

Sint-Niklaas op goede weg om doelstelling inzake riolerings- en zuiveringsgraad te behalen

7 januari 2021

Begin november 2020 zorgde een Pano reportage voor heel wat beroering. Uit onderzoek bleek dat in Vlaanderen meer dan 400.000 woningen niet aangesloten zijn op de riolering. Hierdoor stroomt er dagelijks miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in met als gevolg een regelrechte aanslag op de waterkwaliteit en het waterleven. Heel wat gemeenten dreigen de Europese eis om tegen 2027 de kwaliteit van onze waterlopen drastisch te verbeteren, niet te halen. Via een schriftelijke vraag vroeg gemeenteraadslid Karel Noppe (Open Vld) naar een stad van zaken in Sint-Niklaas. De resultaten in onze stad zijn gelukkig wel bemoedigend, we zitten op koers.

Volgens de meeste recente cijfers bedraagt de zuiveringsgraad in Sint-Niklaas momenteel 86%, de rioleringsgraad zit bijna aan 97%. Om deze verder te verhogen zet de stad in op een combinatie van zonerings- en saneringsdossiers.

De zoneringsdossiers worden bepaald door het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) en hebben als doel om extra vuilvracht aan te sluiten op het rioleringsstelsel. Saneringsdossier koppelen het hemelwater af en optimaliseren het rioleringsstelsel en bijgevolg de werking van het waterzuiveringsstation. Door het uitvoeren van de geplande projecten beogen we een zuiveringsgraad van 91,5% tegen het einde van deze legislatuur. Met de uitvoering van de Puitvoetstraat (ondertussen afgerond) en de Gentstraat/Nauwstraat (klaar voorjaar 2021) zijn in 2020 de eerste stappen alvast genomen. In 2021 volgen onder meer Tereken/Schoolstraat, lepenstraat en Pastoor Stepmanlaan en Copstraat.

ln de zone waar volgens het zoneringsplan geen riolering komt dient het afvalwater gesaneerd te worden door een IBA (de rode clusters). Het stadsbestuur heeft gekozen voor een collectieve aanpak in samenwerking met Aquafin. In totaal gaat het om 343 woningen, waarvan er bij 8 prioritair een IBA wordt geplaatst tegen eind 2021 omdat ze in ecologisch waardevol gebied liggen. De overige 335 woningen worden gerealiseerd tegen eind 2027. Het uitrollen van deze IBA's verhoogt de zuiveringsgraad met 1%  tot 92,5%.

Voor ieder bekken in Vlaanderen wordt individueel een doelstelling bepaald inzake het reduceren van de vuilvracht tegen 2027. Deze doelstelling werd in verhouding verdeeld over de verschillende actoren (industrie, landbouw en huishoudens) naargelang hun aandeel in de uitstoot. Rekening houdend met het aandeel van de huishoudens wordt een vrachtreductie van fosfor (P) en stikstof (N) bepaald en vertaald naar een aantal nog te saneren IE's (= inwonersequivalenten). Met het lopende beleid haalt de stad de gevraagde doelstellingen voor 3 van de 4 bekkens in Sint-Niklaas. ln dit laatste bekken zijn nog geen bijkomende projecten voorzien maar in de andere bekkens realiseren we een overschot inzake IE's. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft al te kennen gegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht dat het tekort in het ene bekken kan gecompenseerd worden met het gerealiseerd overschot in andere bekkens.

Door de zuiveringsgraad te verhogen wordt inherent aan de reductiedoelstelling gewerkt. Vandaar dat naar Europa wordt gerapporteerd op waterloop- en bekkenniveau in plaats van op (louter) zuiveringsgraad. De deadline van 2027 vereist dus niet per definitie 100% zuiveringsgraad.

Het is alleszins wel duidelijk dat ook na deze legislatuur verder sterk zal ingezet worden op sanerings- en zoneringsprojecten en er zal gestreefd worden om -met de beschikbare budgetten- enerzijds zoveel mogelijk afvalwater naar een zuiveringsstations te transporteren (richting 1OO%) en anderzijds zoveel mogelijk hemelwater af te koppelen, te hergebruiken, te infiltreren, te bufferen en finaal af te voeren richting grachten en waterlopen. De dossiers waar Aquafin ook in participeert (omgeving Zonneken, omgeving Bookmolen en omgeving Schoonhoudt) en die in voorbereiding zijn, zijn projecten waar veel IE’s met aangesloten worden.

Gemeenteraadslid Karel Noppe: “Het is geruststellend dat we in Sint-Niklaas op goede weg zijn, niet enkel wat betreft het afvoeren van vuil water en het zuiveren ervan (met een zuiveringsgraad van 91,5% tegen eind deze legislatuur) maar ook wat betreft het afkoppelen en hergebruiken van hemelwater. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze waterlopen en het waterleven waarborgen. Een doelstelling die misschien niet zo zichtbaar of populair is maar wel zeer belangrijk voor ons leefmilieu en toekomstige generaties. Vanuit onze fractie volgen we de verschillende zonerings-en saneringsdossiers van nabij op. Dat er bij de rioprojecten meestal ook een volledige verkeersveilige heraanleg van de bovengrond wordt voorzien, is een win-win situatie.”

Het overzicht van alle lopende rioprojecten en projecten die in voorbereiding zijn, is terug te vinden via: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/rioleringswerken-onze-stad-waarom-hoe-en-wanneer