›› Home ›› Nieuws

Aangepast meerjarenplan en budget goedgekeurd

15 december 2020

Ieder jaar in december wordt het aangepast meerjarenplan en het aangepast budget ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een moment waarop alle fracties terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar wat het niewe jaar brengt. Hieronder kan u mijn volledige tussenkomst namens de Open Vld fractie nalezen. 

Beste collega’s,

Ongeveer een jaar geleden zaten we hier ook in de raadszaal samen – zij het met meer collega’s en ik weet niet of het er iets met te maken heeft maar het was hier toen ook iets warmer dan nu. Maar dat terzijde, we zaten hier samen voor de bespreking en goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025. Een ambitieus, sterk en financieel evenwichtig plan waarmee we de uitdagingen waarvoor onze stad staat aanpakken.

Niemand had toen ook maar kunnen denken of zelfs vermoeden in welke uitzonderlijke omstandigheden we ons vandaag zouden bevinden. De afgelopen maanden werden we getroffen door de grootste (gezondheids)crisis sinds de tweede wereldoorlog. Wereldwijd beleven we een ongeziene crisis op medisch vlak die een grote druk legt op ons zorgsysteem en het zorg- en verplegend personeel. Een nooit geziene crisis die gevolgen heeft op ons dagelijks leven, op onze economie en zelfs op de manier waarop we met elkaar mogen en nee zelfs moeten omgaan. Het staat in schril contrast met de vrijheid die we gewoon zijn en nu nog des te meer waarderen.

Ook in Sint-Niklaas ontsnapten we niet aan de coronacrisis. Sinds half maart is het stadsbestuur continu in een staat van paraatheid en doet men zijn uiterste best om deze crisis in al zijn facetten goed te beheren en er passende antwoorden op te geven.

Ik ben dan ook enorm fier en heel dankbaar, en ik vermoed vele van de collega’s samen met mij, als ik in het personeelsmagazine van de stad de getuigenissen en berichten lees over de inzet en het harde werk van alle stadscollega’s de afgelopen maanden. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen en het beste van zichzelf gegeven. Van de poetsdames tot de vuilnisophalers en mannen en vrouwen van de groendienst en zoveel anderen die ik hier niet opsom maar die iedere dag ook tijdens deze crisis, in de weer bleven voor onze stad.

We vergden als organisatie ook veel van de medewerkers. Van de ene dag op de andere werden een groot aantal medewerkers verplicht van thuis uit te werken en hun job op een heel andere manier in te vullen. Ook dat is geen evidentie!

En dan zijn er nog de collega’s die zich vrijwillig opgegeven hebben om het telefonisch informatiecentrum voor de inwoners te bemannen, en de collega’s die hun normale job niet meer konden uitvoeren maar zonder aarzelen bijsprongen bij andere diensten en collega’s. En laten we dan vooral ook niet de collega’s van de noodplanning, de hulpverleningsdiensten, het ziekenhuispersoneel en de medewerkers uit de wzc niet vergeten die in het hart van deze crisis staan.

Als er al positief nieuws uit deze crisis te halen valt collega’s, dan is het wel de vaststelling dat onze stadsorganisatie en haar personeelsleden flexibel en wendbaar zijn en een zware storm zoals deze goed weten aan te pakken. Op zich is dat een heel geruststellende gedachte.

Dat de coronacrisis ook op beleidsmatig vlak een serieuze impact heeft, behoeft geen betoog. Beleid voeren in crisistijd is nooit eenvoudig, en het zal ook nooit voldoende zijn of perfect. Het stadsbestuur moest keuzes maken en deed dat naar best vermogen: soms snel en kort op de bal spelend, soms op basis van de weinige informatie die we hadden of in uitvoering van federale maatregelen die ons werden opgelegd, soms nam men beslissingen met een financiële impact, een andere keer waren het dan weer heel praktische en ondersteunende maatregelen, maar steeds vertrok men vanuit hetzelfde uitgangspunt: hoe kunnen we onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen het beste ondersteunen en door deze crisis loodsen. Het is overduidelijk dat het beheer en management van de coronacrisis dit jaar heel wat tijd en energie heeft gevraagd.

En sta me toe om toch heel kort in te gaan op die hele reeks uiteenlopende maatregelen die de afgelopen maanden hetzij in het college, hetzij hier in de raad werden goedgekeurd.

Zo namen we de beslissing om mondmaskers aan te kopen voor alle inwoners, het kwijtschelden van de terrasbelasting, het niet innen van huurgelden bij verenigingen en concessionarissen, het geven van uitstel van betaling voor verschillende heffingen, het creëren van een kader zodat de komende drie jaar horecazaken hun terrassen kunnen uitbreiden, het uitwerken van een billijke verdeling van de vlaamse middelen ter ondersteuning van het verenigingsleven, het inzetten van de extra middelen die we ontvingen voor het armoedebeleid, het op regelmatige basis communiceren met inwoners via een bewonersbrief of een filmpje, het nemen van verschillende politieverordeningen in de strijd om het virus ook op ons grondgebied te verslaan, het voortdurende overleg met partners uit allerlei sectoren, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het stadsbestuur werkte daarbij steeds complementair aan het beleid dat op federaal, Vlaams of provinciaal niveau werd uitgezet.

Dat de aanpak van dergelijke grote crisis een impact heeft op het financieel beleid en meerjarenplan 2020-2025 stond van bij de start vast. Er werden extra uitgaven gedaan, terwijl er minder ontvangsten binnenkwamen maar langs de andere kant werden ook uitgaven en projecten door de impact van de crisis verschoven en daarbij ook de bijhorende voorziene leningen. Maar we ontvingen eveneens financiële steun vanuit Vlaams en federaal niveau.

Reeds in juni hebben we de belangrijkste beslissing genomen die we als lokaal bestuur konden nemen. We hebben de nodige voorzichtigheid ingebouwd en geanticipeerd op lagere inkomsten bij onze voornaamste inkomstenbronnen, zijnde de APB en onroerende voorheffing. Het bleek de enige juiste beslissing en daardoor konden we toen en ook nu ons financieel evenwicht bewaren. Een lijn die we – uiteraard – ook de komende jaren doortrekken. Dit vertaalt zich in een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge tegen het einde van de legislatuur. Hierbij houden we ook rekening met de verlaging van de aanvullende personenbelasting van 8,5 naar 7,5% vanaf 2022. Een belofte die we houden en een belastingverlaging waar de Sint-Niklase burger meer dan recht op heeft!

Investeren, collega’s, vorig jaar stond mijn tussenkomst bijna integraal in het teken van de ruime investeringen die deze meerderheid gepland heeft. Investeringen in mensen, maar ook in gebouwen, wegen en infrastructuur.

Het is daarbij geen kwestie van prestigeprojecten zoals kwatongen beweren, het gaat stuk voor stuk om nodige investeringen, investeringen waarvan de grote meerderheid onder ons het trouwens eens is. Het is een noodzaak om te investeren en onze steeds sneller groeiende stad te voorzien van de nodige faciliteiten. Binnen enkele maanden ronden we immers al de kaap van de 80.000 inwoners, dat is iets meer dan 1,5 Koning Boudewijstadion of voor wie liever dichter bij huis zoekt, dat zijn 4 volle Ghelamco arena’s.

Wanneer een stad dergelijke schaal aanneemt dan moeten haar faciliteiten en haar publieke ruimte en haar beleid hier ook op afgestemd zijn. Het is een inhaalbeweging die we inzetten met de realisatie van een nieuw en modern zwembad, een nieuwe bibliotheek, een groene en gezellige markt die de komende decennia mee kan, maar ook zoveel andere grote en kleine projecten om straten veiliger en groener te maken, en vooral ook investeringen in mensen met het beleidsprogramma iedereen mee en ga zo maar door. Het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet om de ambitieuze plannen uit het beleidsprogramma de stad van morgen uit te voeren.

En met de uitdrukking de eerste stappen druk ik mij eigenlijk iets te voorzichtig uit, het nieuwe bestuur ging het afgelopen jaar – desondanks de coronacrisis die heel veel aandacht vergde - naarstig aan de slag en op tal van beleidsdomeinen en binnen verschillende projecten werden grote stappen vooruit gezet. Volgens sommigen hier zullen we misschien te snel gaan maar wat dat betreft kunnen ze er niet verder naast zitten. Stap voor stap zullen we de meerjarenplanning verder uitvoeren, in nauw overleg met betrokken diensten, actoren en de inwoners.

Dat participatie tijdens een nooit eerder geziene gezondheidscrisis op een andere manier verloopt dan normaal is maar logisch. Grote fysieke bijeenkomsten organiseren zit er niet in en zullen ook nog niet meteen aan de orde zijn. Maar dat mag geen reden zijn om onze stad en het besturen van onze stad on hold te zetten. Ik wil dan ook mijn appreciatie uitdrukken voor de manier waarop het stadsbestuur ook in deze tijden participatie bovenaan de agenda blijft zetten en burgers betrekt. En neen inderdaad, we zullen niet iedere burger bereiken met een online enquête of een digitale toelichting maar belangrijk is wel dat er steeds alternatieven voorzien worden, dat er ook via bus aan bus brieven en folders iedereen bereikt wordt, tot zelfs de mogelijkheid dat een medewerker rechtstreeks met jou contact opneemt als je een vraag, klacht of suggestie hebt.

En au fond is dat het belangrijkste, weten welke bezorgdheden en vragen er leven bij de inwoners en daarmee aan de slag gaan! En die bezorgdheden kunnen op vele wijzen verzameld worden, daar is absoluut geen fysieke bijeenkomst in één of andere parochiezaal voor nodig.

Collega’s, de eerste tekenen van een mogelijke uitweg uit de coronacrisis die we voorzichtig beginnen zien en waarover we hoopvol mogen zijn, voorspellen dat we in de loop van 2021 min of meer naar ons normale leven terug kunnen gaan. We moeten voorzichtig blijven natuurlijk, maar die vooruitzichten bieden hoop.

Het staat als een paal boven water dat de aanpak van de coronacrisis en de aanpak van de economische en sociale gevolgen ervan ook volgend jaar bovenaan het prioriteitenlijstje blijven staan. Ik wil dan ook graag de oproep – die onze fractie reeds in juni deed – nog eens herhalen: waakzaamheid en monitoring van de maatschappelijke en economische heropstart zijn noodzakelijk. We moeten daar daadkrachtige keuzes aan blijven koppelen en indien nodig bijkomende relance maatregelen goedkeuren en nemen als lokaal bestuur.

Maar ook de uitvoering van het meerjarenplan gaat volgend jaar verder. Tijdens de commissiezittingen van de afgelopen 2 weken hebben de burgemeester en schepenen hun belangrijkste plannen en acties voor 2021 toegelicht. Onze fractie wil hen hiervoor danken. De toelichtingen gaven alvast aan dat er ook in 2021 naast corona heel wat op het programma staat. Realisaties waar we enorm naar uit kijken.

Beste voorzitter, Beste Burgemeester, onze fractie zal dan ook de tweede aanpassing van het meerjarenplan en het budget van 2021 dat hier vanavond voorligt zonder enige twijfel en vol vertrouwen goedkeuren.

Ik dank u.