›› Home ›› Nieuws

Het zwembaddossier: Q&A

3 december 2019

Sinds eind oktober in de lokale pers - nogal ongelukkig - een artikel verscheen over de plannen voor het nieuwe zwembad leeft dit thema en zijn er bij vele inwoners heel wat terechte vragen. In dit artikel – gebaseerd op mijn tussenkomst in de extra gemeenteraad van 2/12 over het zwembad – geven we een antwoord op deze vragen en lijsten we voor u de feitelijkheden op.

Vraag 1: Was de communicatie eind oktober gepland?
Neen, het zwembaddossier heeft geen goede start genomen. Het artikel in de lokale pers verscheen op een moment dat er nog geen definitieve principiële beslissingen waren genomen door het college/de bestuursmeerderheid. Het stadsbestuur werd daardoor in snelheid genomen. Vooral naar de buurtbewoners rond Puyenbeke en het personeel van het Sinbad was dit niet de wijze waarop de bestuursmeerderheid wou communiceren. We zijn met een valse noot gestart.

Vraag 2: Heeft de meerderheid aangegeven wanneer er knopen zouden doorgehakt worden?
Ja! In de eerstvolgende gemeenteraad werd het dossier uitvoerig besproken. Tijdens zijn toelichting benadrukte bevoegde schepen Buysrogge (N-VA) dat er effectief al een voorbereidend traject lopende was rond het zwembaddossier. Hij gaf ook expliciet aan dat er in het kader van de meerjarenplanning en begroting (die eind deze maand ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad) enkele knopen zouden doorgehakt worden, nl. de locatie van het nieuwe zwembad, of we 1 of 2 zwembaden willen hebben in onze stad en of we voor de bouw en exploitatie zouden samenwerken met een private partner of niet.

[De meerjarenplanning omvat zowel de strategische doelstellingen (wat wil deze meerderheid de komende 5 jaren allemaal realiseren en veranderen) als de daarbij horende financiële verantwoording (hoe zullen we het stadsbudget inzetten en spenderen). Het zwembaddossier is één van de grotere dossiers die op de planning staan en neemt logischerwijze dan ook een duidelijke plaats in in het meerjarenplan en de begroting.]

Vraag 3: Was het noodzakelijk dat er rond locatie, aantal zwembaden en bouw- en exploitatievorm al beslissingen zouden genomen worden?
Ja! De knopen die toe nu toe zijn doorgehakt zijn volgens onze fractie broodnodig. We moesten immers zicht krijgen op het benodigde budget voor de realisatie van een nieuw zwembad. De kostprijs van dat nieuw zwembad wordt voor het overgrote deel bepaald door 4 elementen:

 1. Waar zal het nieuwe zwembad gebouwd worden?
  Kan dit op grond in eigendom van de stad of moeten we nog grond verwerven? Welke bestemming heeft die grond? Dit zijn twee elementen die een financiële impact hebben op benodigde budget en dus ook de begroting.
 2. Wie zal het nieuwe zwembad bouwen en exploiteren?
  Nemen we de coördinatie van de bouw zelf op ons? Staan we met eigen personeel in voor de exploitatie? Of werken we voor beide zaken samen met een private partner? De keuze tussen beide vormen heeft een financiële impact op het benodigde budget en dus ook de begroting.
 3. Gaan we voor 2 zwembaden? Of sluiten we na de realisatie van de nieuwbouw het Sinbad?
  Gaan we 2 maal de kosten voor de exploitatie van een zwembad betalen? Of zetten we in op 1 zwembad dat alle behoeften dekt en efficiënt werkt? Alweer een keuze die een financiële impact heeft op de het benodigde budget en dus ook de begroting.
 4. Wat moet er nu allemaal – minstens – voorzien worden in het nieuwe zwembad?Willen we een 50 meter of een 25 meter bad? Willen we daar bovenop nog een instructiebad? En voorzien we een recreatiegedeelte? Allemaal keuzes die een impact hebben op de kostprijs van het nieuwe zwembad en dus ook op de begroting.

Vraag 4: Dit stadsbestuur wil volop inzetten op participatie, moesten de bovenstaande principiële beslissingen dan ook geen deel uitmaken van een participatietraject?
Deze meerderheid zet effectief volop in op participatie en blijft dat in de toekomst ook doen.

Ieder participatietraject heeft een duidelijk afgebakend kader nodig. Om het participatietraject praktisch haalbaar te organiseren maar ook om geen valse verwachtingen te creëren. De vragen die we ons daarbij moeten stellen: Wie moeten we allemaal betrekken? Over welke beslispunten kunnen we inspraak organiseren en welke elementen liggen vast? En welke methodiek zullen we gebruiken?

Bij vraag 3 hebben we geschetst waarom er over enkele principiële beslissingen op voorhand knopen moesten doorgehakt worden. We hadden een  duidelijk financieel kader nodig. Diezelfde principes vormen de krijtlijnen waarbinnen we de participatie zullen organiseren.

En er valt nog heel wat te beslissen en participeren. Het werk is helemaal niet af. De gebruikers zullen hun input kunnen geven over de invulling van het zwembad (wat voor bad, hoeveel baden, enz.) en samen met de buurtbewoners en andere gebruikers op de sportsite Puyenbeke zullen we bepalen hoe de ruime omgeving van Puyenbeke zal ingericht worden.

Tot slot, de intentie van deze meerderheid om een nieuw zwembad te bouwen is al sinds de aankondiging van de samenwerking tussen N-VA, Open Vld en Groen gekend. Het is ook opgenomen in ons beleidsprogramma. Tijdens verschillende rondetafelgesprekken van het stadsgesprek alsook tijdens de bespreking van het beleidsprogramma in de raad, is de doelstelling meer zwemwater realiseren meermaals aan bod gekomen en besproken. Uit het stadsgesprek kwamen overigens verschillende concrete suggesties, o.a. over de locatie van het nieuwe zwembad maar ook over de invulling ervan. Suggesties die mee in overweging zijn genomen bij het nemen van de principiële beslissingen.

Aanvullend… de noden en wensen van de scholen, clubs en individuele zwemmers zijn overigens al lang gekend (en worden ook door alle partijen erkend). Ze komen regelmatig aan bod tijdens overlegmomenten met de gebruikers van het Sinbad. En in het kader van de verkiezingen schreven zowel de administratie van de stad als de sportraad als het middenveld (de sportverenigingen) een memorandum met hun wensen voor de volgende legislatuur. Ook daarin werd de nood en wens voor meer zwemwater duidelijk gestipuleerd.  

Vraag 5: Hoe heeft de meerderheid deze principiële beslissingen genomen?
Zeker en vast niet uit de losse pols of op maat van enkele private spelers zoals kwatongen – totaal ongefundeerd trouwens – durven te beweren. Op basis van de noden en wensen van de scholen, clubs en zwemmers zijn er verschillende voorbereidende onderzoeken gestart.

Er werden simultaan 2 zaken onderzocht:

 1. Een locatieonderzoek: de stedelijk planoloog ging op zoek naar mogelijke locaties voor het nieuwe zwembad en kwam tot 10 potentiële sites. Voor iedere site werden een aantal parameters geëvalueerd: beschikbare oppervlakte, ligging, eigendomsstructuur, aanwezige fauna en flora, bestemming van het perceel, parkeermogelijkheden, enz. Uit die studie kwamen 2 gunstige locaties naar voor: de stationsomgeving noord en Puyenbeke.
 2. Er werd opgelijst hoeveel de exploitatie van het Sinbad momenteel kost, wat de staat van het gebouw is en welke investeringen daar op ons afkomen. Tegelijk werd er ook onderzocht welke mogelijkheden er waren om met een private partner samen te werken en wat de ervaringen van andere lokale besturen waren met dergelijke samenwerking.

Het resultaat van deze onderzoeken werd in een nota gegoten waarover het schepencollege op 4 november 2019 een definitieve beslissing nam. Die omvatte de principiële beslissing over locatie, 1 of 2 zwembaden en de samenwerking met een private partner.

Vraag 6: Waarom werd er dan voor Puyenbeke gekozen?
Puyenbeke kwam uit het locatieonderzoek als 1 van de 2 mogelijke sites voor het nieuwe zwembad en heeft tegenover de stationsomgeving noord enkele zeer duidelijke voordelen:

 • Het stadion en delen van de site zijn nu al eigendom van de stad, dat maakt dat we sneller kunnen schakelen. En dat is ook nodig want de nood aan meer zwemwater is groot;
 • De hoofdgebruiker (Waasland Beveren) had eerder dit jaar de huur opgezegd waardoor de gebouwen leeg kwamen te staan;
 • De komende jaren zijn er heel wat kosten aan het verouderde stadion, het was nu het moment om keuzes te maken;
 • De bestemming van de grond laat de bouw van een zwembad toe;
 • Puyenbeke ligt op een centrale locatie in onze stad, goed bereikbaar voor scholen (ook met de fiets) en voor gezinnen en jongeren uit het centrum;
 • We kunnen van Puyenbeke een volwaardige sportsite maken (waar we als Open Vld altijd voor gepleit hebben trouwens) én we kunnen ernaast ook een stads-en speelbos realiseren en dus broodnodige groene ruimte voorzien voor deze buurt.

Vraag 7: Waarom werd er voor een samenwerking met een private partner gekozen?
Het stadsbestuur kiest voor een DBFMO formule. De private partner zal het nieuwe zwembad ontwerpen, bouwen, financiëren, onderhouden en uitbaten. De samenwerking heeft verschillende financiële, operationele en maatschappelijke voordelen. Zo laat dit het stadsbestuur toe om een grote investering te spreiden over een lange periode. De financiële last wordt immers door de private partner gedragen. De stad betaalt die private partner in ruil een jaarlijkse toelage. Op 30 jaar is de hele investering afbetaald en wordt het zwembad eigendom van de stad. Daarnaast is het bouwen, exploiteren en onderhouden van een zwembad één van de meest complexe zaken voor een gemeente. De regelgeving is veel strenger dan vroeger en er is specifieke kennis nodig rond technieken en onderhoud. Het is dan ook logisch om met een partner samen te werken die over deze kennis beschikt en ervaring heeft met het openhouden van zwembaden.

Vraag 8: Waarom kiest het stadsbestuur niet voor 2 zwembaden en dus het behoud van Sinbad?
Het openhouden van het Sinbad kost momenteel 1.200.000 euro (naar beneden afgerond). Dit omvat de kosten voor personeel, onderhoud en energie. Met 198.000 euro energiekosten per jaar is het Sinbad overigens het minst duurzame gebouw in het stadspatrimonium!
Het Sinbad is een gebouw uit de jaren 50 en ondanks de renovaties van de afgelopen jaren moeten er nog heel wat investeringen gebeuren om dit gebouw up to date te krijgen en houden. Ook daarmee is rekening gehouden. Financieel is het ook gewoon niet haalbaar om het openhouden van twee zwembaden tegelijk te betalen!

Vraag 9: Wat zijn de essentiële randvoorwaarden voor de realisatie van het zwembad op Puyenbeke?

De site van Puyenbeke leent zich uitermate goed tot het bouwen van een nieuw zwembad maar uiteraard zijn er drie essentiële randvoorwaarden die moeten voldaan worden voor Open Vld. Deze punten zijn overigens ook letterlijk voorzien in de meerjarenplanning!

 • Alle parking voor het zwembad moet op Puyenbeke voorzien worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat bezoekers en gebruikers van het zwembad parkeren in de Watermolendreef of omliggende straten.
 • Daarnaast moet ook doorgaand zoekverkeer in de wijk uitgesloten worden. Door een lussensysteem te installeren kan dit vermeden worden.
 • Naast een sportsite moet Puyenbeke ook een groene long worden. Er wordt ruimte voorzien voor een speelbos en toegankelijk groen. Het hele gebied zal ook doorwaadbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Hiermee kunnen we extra broodnodige groene ruimte creëren in deze wijk
 • Ook de Watermolendreef en Watermolenstraat moeten heringericht en vergroend worden.
 • We blijven in overleg met De Lijn pleiten voor een goede bus bereikbaarheid van de site Puyenbeke.

Vraag 10: Welke uitdagingen ziet Open Vld nog in dit dossier?

Zoals eerder gesteld zijn we nog maar bij de start van het hele zwembaddossier. De principiële keuzes vormen de vertrekbasis en de komende maanden zal er voluit ingezet moeten worden op participatie en het zoeken van een geschikte private partner.

Rond participatie is het voor ons belangrijk dat dit traject zo snel als mogelijk wordt opgestart. Met het personeel van Sinbad is er al intern overleg geweest om hen de toekomstplannen te duiden. Nu moet er ook snel werk gemaakt worden van een inspraaktraject met de buurt rond Puyenbeke en alle gebruikers van het Sinbad.

Er zal daarnaast ook een private partner moeten gezocht worden (via een overheidsopdracht) om samen met de stad dit nieuwe zwembad te realiseren. Tijdens de gemeenteraad heeft Open Vld expliciet gepleit om hier de nodige tijd voor te nemen en grondig te onderhandelen met de private partij. We moeten alles op voorhand uitklaren zodat we later niet voor verrassingen komen te staan. We pleiten voor zeer duidelijke afspraken rond prijs, gebruiksvoorwaarden voor de clubs, openingsuren, enz.

We hebben er alle vertrouwen in dat de stad deze onderhandelingen grondig en goed zal voeren en kijken uit naar de realisatie van het nieuwe zwembad!

Karel Noppe (3/12/2019)
Fractieleider Open Vld