›› Home ›› Nieuws

Ambitieus, realistisch en betaalbaar meerjarenplan!

19 november 2019

Op maandag 18 november stelde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de meerjarenplanning 2020-2025 voor. Het meerjarenplan dat voorligt is ambitieus, realistisch en betaalbaar aldus schepen Ine Somers en fractievoorzitter Karel Noppe. De komende jaren zal de stad met een budget van 110 miljoen euro fors investeren in zowel mensen als infrastructuur. Geert Van Drom (voorzitter Open Vld Sint-Niklaas): Open Vld is trots op het meerjarenplan dat voorligt en kijkt er naar uit om samen met de coalitiepartners te bouwen aan de stad van morgen.

In totaal zijn er 10 beleidsdoelstellingen en 50 actieplannen geformuleerd. Het overzicht van alle doelstellingen en acties kan u lezen op http://www.sint-niklaas.be/stadvanmorgen Hieronder geven we de belangrijkste klemtonen mee voor onze partij.

Belangrijke klemtonen binnen de beleidsdomeinen van Open Vld schepen Ine Somers (economie, evenementen, stadspromotie en toerisme):

 1. We willen de stad een eigen gezicht geven door onze stadspromotie en communicatie aan te scherpen. Hiervoor zal een stadsmarketing manager aangeworven worden. Er wordt bovendien jaarlijks een budget van 150.000 euro voorzien om te investeren in de promotie van onze stad!
   
 2. We organiseren sterke evenementen en spelen onze culturele en toeristische troeven uit. Zo zal er in 2021 en 2024 opnieuw een Euromarkt georganiseerd worden. In de andere jaren leggen we de focus op het organiseren van een extra topsportevenement. Binnen de nieuwe stadhuisvleugel richten we een modern en interactief toeristisch infokantoor in.
   
 3. Het ondernemersloket, de website voor ondernemers, wordt verder ontwikkeld waarbij een online dienstverlening op maat van de Sint-Niklase ondernemer wordt gerealiseerd.
   
 4. We stellen een nieuw horeca- en detailhandelsplan op. Daarbij willen we de acties voor horeca koppelen aan die voor detailhandel en andere ondernemende activiteiten (verweven werklocaties, dienstverlening,…) in het focusgebied. 
   
 5. Het bedrag voor kernversterkende premies voor handelszaken wordt bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij leggen we de focus op onze kernstad in Sint-Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. We ondersteunen samenwerking tussen de deelgemeenten en de kernstad.
   
 6. Om ten volle te kunnen inzetten op een ondernemingsvriendelijk klimaat werven we een bijkomende deskundige economie aan.
   
 7. We nemen onze regierol inzake tewerkstelling verder op en organiseren hiervoor structureel overleg met de lokale werkgelegenheidsactoren (VDAB, Voka, Bepasin,…), een jaarlijkse jobbeurs en/of talentenmarkt
   
 8. Binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten stimuleren we de lokale en sociale economie voor opdrachten van de stad.
   
 9. We zetten in op het efficiënter en duurzamer maken van ons wagen en machinepark. Hiervoor voorzien we 3,25 miljoen euro
   
 10. Een sterke ICT is een must. Om technisch up to date te zijn voorzien we 5,7 miljoen. Voor digitaliseringsprojecten voorzien we meer dan 15 miljoen euro. Een bijkomende business analist ondersteunt en begeleidt onze diensten in dit proces.
   

Belangrijke klemtonen binnen de andere beleidsdomeinen:

 1. We verminderen de aanvullende personenbelasting vanaf 2022 met 1%, van 8,5% naar 7,5%. Dit wil zeggen dat vanaf 2023 de Sint-Niklazenaar gemiddeld 42 euro minder belastingen per persoon zal betalen.
   
 2. Het stadsbestuur wil overlast en onveiligheid actief bestrijden. Er wordt een interdisciplinaire aanpak gehanteerd inzake het voorkomen van overlast. Verschillende diensten werken samen om de openbare netheid, groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen.
   
 3. Ook op vlak van verkeersveiligheid- en leefbaarheid zal de komende jaren verder gewerkt worden. Zo worden tegen 2021 alle schoolomgevingen van basisscholen aangepast en overzichtelijker en veiliger gemaakt. Samen met de omliggende gemeenten maken we werk van een handhavingsmethodiek voor het verbod op doorgaand zwaar vervoer. Er wordt ook verder geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur en -veiligheid.

   
 4. Werf Grote Markt - het stadhuis & de Grote Markt als uithangbord van onze stad
  met een stadswinkel en een toeristisch infokantoor die top-diensten verlenen,
  met aandacht voor het verleden én tegelijk inzetten op digitale dienstverlening,
  met veel meer groen: zowel aan de randen van het plein als op het plein zelf,
  we gaan voor een kwalitatieve, groene en toegankelijke inrichting, met veel plaats voor zachte weggebruikers, ontmoeting en toffe evenementen
   
 5. Werf H. Heymanplein – bibliotheek van de toekomst
  met een nieuwe bibliotheek van morgen waar levenslang leren centraal staat,
  een groen plein met plaats voor ontmoeten, horeca en ruimte voor zachte weggebruikers,
  met voldoende parkeerruimte onder de grond,
  een centrumsupermarkt, kwaliteitsvol wonen, bomen en een voorbeeld van hoe ontharding ook stedelijk kan zijn
  .
 6. Werf Heistraat – activering
  met een sterk uitgebreid huis voor sociale economie en een nieuw opleidingscentrum,
  tegelijk een hub voor re- en upcycling, circulaire en creatieve economie, 
  met groen en speel- en ontmoetingsruimte.
   
 7. Werf sport- en recreatiepark Puyenbeke  - zwemparadijs en groene long
  met een nieuw, groot zwembadcomplex,
  een groen park waar je kan sporten, ontspannen, wandelen,
  met een van onze vele nieuwe speelbossen,
  waar je kan fietsen langs de Molenbeek.
   
 8. Werf sterke deelgemeenten
  Sinaai: aanleg resterend deel Dries, heraanleg Zwaanaardestraat (waardoor het fietsnetwerk voltooid wordt) en omliggende straten (Weimanstraat, Keizerstraat, Leebrugstraat)
  Nieuwkerken: een nieuw dorpsplein met plaats voor ontspanning en ontmoeting, een vernieuwing van de jeugdsite op de Schakel en een nieuwe zorgsite met onder andere een nieuw woonzorgcentrum
  Belsele: de jeugdsite voor de Klavers, uitbreiding basisschool en buitenschoolse opvang, heraanleg binnenplein site De Kouter
   
 9. De stad zal een regierol opnemen om de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg verhogen we via de opstart van een eerstelijnspunt voor psychische hulp aan volwassenen in het welzijnshuis, waarbij we psychologen inkopen. Omdat er ook voor jongeren een grote vraag is naar betaalbare psychische hulp, starten we een TEJO-huis voor jongeren op.
   
 10. We zullen actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt. Bedoeling is om opportuniteiten en ontwikkelingskansen maximaal te benutten en projecten te realiseren die de sociale, ruimtelijke, economische en ecologische beleidsprioriteiten van de stad versterken. Hiervoor werven we een coördinator aan.
   
 11. Bij de herinrichting van het openbaar domein zetten we volop in op het vergroenen van de openbare ruimte en het voorzien van ontmoetingsruimte. Naast de eerder opgesomde 5 grote werven staan ook volgende stadsvernieuwingsprojecten op de planning:
  - de winkelwandellus in de marktstad realiseren,
  - herinrichting Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein,
  - esplanade Stationsplein vergroenen, ontharden en aanpassen aan verkeerscirculatie
  - Sint-Nicolaasplein en achterkant Houtbriel herinrichten,
  - herinrichting Zwijgershoek
   
 12. We zetten volop in op extra groen. 3 bestaande bossen worden uitgebreid en er worden 5 nieuwe buurtbossen aangelegd! We zetten ook in op de verdere uitwerking van het tragewegenplan. We denken ook aan onze trouwe viervoeters en voorzien budget voor de aanleg van extra hondenuitloopweides.
   
 13. Op vlak van cultuur zal het interieur van de stadsschouwburg een update krijgen en wordt er een masterplan opgemaakt voor de cultuursite rond de stadsschouwburg en academie. In de academie komt er een STEAM-lab (STEAM staat voor ‘science, technology, engineering, art and mathematics’). De permanente presentatie van het STEM Zwijgershoek wordt geactualiseerd. Er wordt een toekomstvisie opgemaakt voor de Salons.
   
 14. Het stadsgesprek gaat verder. Participatie is een randvoorwaarde voor een goede en gedragen besluitvorming. We bouwen de cel participatie fors uit en we verdubbelen het werkingsbudget. Maar wat meer is: we leggen de lat hoger en gaan voor kwalitatieve, professionele inspraak. 
   
 15. Iedereen mee! We versterken de sociale dienstverlening van stad en OCMW met 8 maatschappelijk assistenten en daarnaast nog 15 andere nieuwe functies die moeten helpen om iedereen mee te krijgen (bv. activering, daklozenproblematiek, bestrijden kinderarmoede… zie verder). Twee derde van alle nieuwe functies bij stad en OCMW hebben betrekking op het programma ‘iedereen mee’: dat is de grootste personeelsinjectie ooit van de stad in de welzijnssector. We hernieuwen de acties rond diversiteit en armoede.
   
 16. De vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen. Het programma ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ gaat over de klassieke thema’s als speelpleintjes, toegankelijke en veilige open ruimte, veilige schoolomgevingen en schoolroutes, over kinderen en jongeren betrekken bij het beleid, over vrije tijd en evenementen op maat van kinderen en gezinnen. 

Dit is nog maar een greep uit de 50 actieplannen die deel uitmaken van het meerjarenplan 2020-2025. Het volledige programma kan u nalezen op  http://www.sint-niklaas.be/stadvanmorgen