›› Home ›› Nieuws

Gemeenteraad neemt kennis van zonaal veiligheidsplan 2020-2025

25 oktober 2019

Tijdens de raadszitting van oktober nam de gemeenteraad kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In dat veiligheidsplan wordt vastgelegd op welke veiligheidsproblemen en uitdagingen de politie prioritair zal werken. Dit  zijn de prioriteiten die vastgelegd werden: verkeersveiligheid en - leefbaarheid, drugsdealing en seksueel geweld. Tijdens de raad kwam ik tussen om nog enkele klemtonen namens onze Open Vld fractie te leggen. Mijn tussenkomst kan u hieronder integraal nalezen. 

Beste Burgemeester, Beste Korpschef,

Graag wil ik u nogmaals bedanken voor de interessante voorstelling van het zonaal veiligheidsplan op de commissie eerder deze week. Onze fractie wenst de zonale veiligheidsraad uitdrukkelijk te bedanken en feliciteren met het geleverde werk wat resulteerde in dit veiligheidsplan waar we hier vanavond kennis van nemen. We zijn tevens gecharmeerd door de werkwijze die voorgesteld wordt, waarbij niet enkel de focus wordt gelegd op de aanpak van fenomenen maar tevens op hot-spots en hot-shots. We zijn ervan overtuigd dat het simultaan inzetten op deze drie sporen een goede keuze is die zal bijdragen aan de effectiviteit van het veiligheidsbeleid.

Korpschef, dat er vele noden, vragen en (veiligheids)uitdagingen zijn blijkt niet alleen uit de omgevingsanalyse en statistieken die we in deze nota terugvinden maar dat beseffen we ook allemaal. Het is dan ook geen evidentie om uit die veelheid aan uitdagingen een keuze te maken en prioriteiten te leggen. Daarbij eveneens rekening houdende met de beschikbare personele en financiële middelen. En in feite is kiezen in deze altijd een beetje verliezen. Niettemin vindt onze fractie dat het veiligheidsplan 20-25 de juiste keuzes maakt en de juiste klemtonen en prioriteiten legt. We onderschrijven deze dan ook volmondig.   

Op vlak van verkeersveiligheid is ieder slachtoffer er één te veel. We moedigen dan ook aan dat er verder zal ingezet worden op het doen dalen van het aantal verkeersongevallen. Specifieke aandacht en gerichte controles op belangrijke oorzaken van ongevallen zoals onaangepaste of overdreven snelheid, alcohol en drugsgebruik en gebruik van de smartphone blijven volgens ons broodnodig.

Ook de bijzondere aandacht voor zwaar vervoer die naar voren wordt geschoven, is zeer terecht. Met de goedkeuring van het verbod op doorgaand zwaar vervoer dat we in deze raad in juni goedgekeurd hebben, is het raamwerk en de regelgeving gecreëerd. Onze fractie rekent op de politie om dit verbod in de praktijk te handhaven d.m.v. voldoende controles en acties op het terrein.

Onze fractie is blij met de aandacht voor verkeersleefbaarheid. Van overdreven snelheid tot veilige oversteekplaatsen en correct parkeren. Het zijn vaak gehoorde klachten en vragen van buurtbewoners. We zien hier een mooie opportuniteit in de samenwerking tussen stad en politie om via zowel heraanleg, slimme circulatiemaatregelen als gerichte controles de leefbaarheid in woonbuurten te verhogen. De systematische aanpak van alle schoolomgevingen waar reeds mee gestart is, is voor ons daarbij een mooi voorbeeld.

Drugsdealing en de overlast die daarmee gepaard gaat zorgt bij vele inwoners voor een verhoogd onveiligheidsgevoel. We steunen het korps dan ook in de kordate aanpak van drugsdealers. Laat het duidelijk zijn dat er in onze stad geen plaats is voor drugs. Dat deze prioriteit wordt gekoppeld aan het voeren van een integraal opvang- en doorverwijzingsbeleid naar de hulpverlening van drugsgebruikers en slachtoffers is een zeer sterk signaal. We pakken de drugsdealers aan maar laten de slachtoffers niet in de kou staan.

In deze raad werd er reeds verschillende keren door collega’s terecht tussengekomen over de problematiek van seksueel geweld. Er is een zeer groot dark number en de drempel om klacht neer te leggen en hulp te zoeken is nog te groot. Het verhogen van de aangiftebereidheid via de aanstelling van zedeninspecteurs en de samenwerking met alle relevante partners hierrond zijn alvast eerste belangrijke stappen die gezet worden. Onze fractie hoopt dat we tegen 2025 duidelijke vooruitgang kunnen zien in de aanpak van deze problematiek. Hierbij wensen we ook bijzondere aandacht te vragen voor nog andere onderbelichte fenomenen zoals homofoob geweld en intra familiaal geweld. Ook hier zijn de uitdagingen groot en de aangiftebereidheid nog veel te laag.

Beste Korpschef, onze fractie steunt u eveneens in uw tweede spoor, de hot spot aanpak waarbij u er voor kiest om de onveiligheid in het centrum, de stationsomgeving en de uitgangsbuurt kordaat aan te pakken en hier prioritair op in te zetten. Niettemin willen we onze vraag uit de commissie herhalen om zeker ook de nodige flexibiliteit en ruimte te laten om kort op de bal te spelen indien bepaalde overlast en onveiligheidsfenomenen zich verplaatsen naar andere buurten en wijken.

We kijken ook uit naar de resultaten van de doorgedreven dadergerichte aanpak die u vooropstelt. Naar onze mening is hier ook voor de wijkagenten die dagelijks tussen de inwoners van onze stad staan een belangrijke rol weggelegd. Dat gezegd zijnde willen we ook nog eens benadrukken hoe belangrijk die wijkwerking is. De voorbije jaren is hier duidelijk op ingezet en is de dienst uitgebreid en versterkt. Een keuze waar wij achter staan.

Ik wil afsluiten door te benadrukken dat voor onze fractie ook het voorkomen van inbraken een top prioriteit blijft. Noch los van de materiële schade en het verlies van goederen en geld heeft dit misdrijf een aanzienlijke emotionele impact op de slachtoffers. De afgelopen jaren is dan ook terecht stevig ingezet op de aanpak hiervan met een voelbare daling van het aantal inbraken tot gevolg. We zijn dan ook gerust als we horen dat de aanpak van inbraken ondertussen volledig ingebed is in de reguliere politiewerking.

Beste korpschef, de veiligheidsuitdagingen die voor ons liggen zijn niet min maar onze fractie is ervan overtuigd dat we met dit zonaal veiligheidsplan de juiste keuzes maken en we steunen u en het voltallige korps dan ook in de uitvoering ervan.

Ik dank u.