›› Home ›› Nieuws

Minder hinder door nutswerken

28 januari 2019

Op de gemeenteraad van januari besliste de stad Sint-Niklaas om toe te treden tot de code nutswerken. Een afsprakenkader tussen nutsbedrijven en overheden. Fractieleider Karel Noppe: de code laat toe om voor bepaalde perioden in bepaalde zones een verbod tot werken op te leggen. Dit biedt mogelijkheden om ons winkelhart en evenementen te vrijwaren van nutswerken tijdens piek- of belangrijke momenten. 

Wat bepaalt deze code?

We weten allemaal dat nutswerken (klein of groot) steeds een vorm van overlast en hinder met zich meebrengen. Net daarom is het belangrijk om een goede afstemming te hebben tussen nutswerken en gemeentelijke werken. Maar ook duidelijke en concrete afspraken tussen de nutsbedrijven en de lokale overheid zijn van belang om de overlast en hinder voor inwoners en handelaars tot een minimum te beperken.

Door deze code nutswerken goed te keuren, zullen we een duidelijk afsprakenkader hebben tussen de nutsbedrijven en de stad Sint-Niklaas. Een afsprakenkader met wederzijdse rechten en plichten die zich op verschillende vlakken situeren:

  • een duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein;
  • een kwaliteitsvolle uitvoering van werken binnen de afgesproken termijn;
  • minder hinder en betere communicatie naar omwonenden en gebruikers van het openbaar domein;
  • een gecoördineerde aanpak,
  • een correcte opvolging van meldingen en klachten;
  • én afdwingbare afspraken en sancties.

Deze code zal niet alle problemen en hinder die door werken ontstaan uit de wereld helpen maar voor onze fractie is het wel alvast een belangrijke stap vooruit. Door ons aan te sluiten bij deze code, vervoegen we 82% van de andere steden en gemeenten in Vlaanderen die reeds met deze code werken. Het is een herkenbaar reglement dat door alle nutsbedrijven wordt erkend en het geeft ons als stad een stok achter de deur indien het toch fout loopt.

Artikel 23: het tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones

Dit verbod laat toe dat de stad in bepaalde zones en gedurende bepaalde periodes een verbod kan opleggen tot het uitvoeren van werken, het open laten liggen van sleuven en putten, en het aanvoeren of stockeren van materialen.

Met deze bepaling kunnen we voor grote evenementen, denken we bv. aan de Vredesfeesten, een verbod opleggen tot het uitvoeren van nutswerken in de kernstad. Maar we kunnen bv. ook tijdens de drukke eindejaars- en soldenperiode een verbod opleggen om de voetpaden in ons winkelhart open te breken.

Kortom, dit artikel laat ons als stad toe om zelf mee de regie in handen te nemen en bij de planning van nutswerken rekening te houden met onze evenementenkalender en belangrijke periodes voor onze handelaars, aldus fractieleider Karel Noppe.

Vanuit Open Vld willen we het college en meer bepaald bevoegde schepenen Somers en Hanssens dan ook vragen om zeker ook met dit artikel aan de slag te gaan en te onderzoeken voor welke periodes het aan te raden is een dergelijk verbod in te stellen.